Dịch vụ

Các dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước; lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đề án xả thải vào nguồn nước; Quan trắc chất lượng môi trường định kỳ…